انتقال کرم های ابریشم به سالن پرورش

کرم های ابریشم به سالن پرورش جهت آماده شدن به مرحله تنیدن پیله در واحد نوغانداری ایستگاه اصلاح نژاد دام شمالغرب و غرب کشور منتقل شد.