برگزاری جلسه مشترک با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

برگزاری جلسه مشترک اتحادیه صنعت دامپروری استان اصفهان با ریاست محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در راستای تفاهم نامه منعقد شده فی مابین، جهت استفاده از ظرفیت های آموزشی طرفین به منظور سازماندهی دوره های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه و در اختیار قرار دادن فضای آموزشی