خانه » جلسه تکمیلی صندوق بیمه کشاورزی و اتحادیه همگام

جلسه تکمیلی صندوق بیمه کشاورزی و اتحادیه همگام

تفاهم نامه همکاری اتحادیه و بیمه کشاورزی

در پی برگزاری جلسه تکمیلی صندوق بیمه کشاورزی امروز به تاریخ 1402/02/31 پیرو نحوه اجرای مفاد تفاهم نامه با اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور، مقرر شد این اتحادیه لیست نمایندگان استانی خود را جهت عقد قرارداد واگذاری کد نمایندگی بیمه معرفی نماید.