جلسه مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور و وزیر جهاد کشاورزی

جلسه ای ما بین مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور و مهندس نیکبخت وزیر محترم جهاد کشاورزی در تاریخ 19 تیر 1402 صورت گرفت.

در این جلسه پیرامون مشکلات صنعت دامپروری و مطالبات تشکلهای دامپروری وزارت تعاون صحبت هایی انجام شد.