حضور اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور نمایشگاه بین المللی تبریز

حضور اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، داروهای دامپزشکی، آبزیان، زنبورداری و صنایع وابسته در تبریز صورت گرفت.

این نمایشگاه در تاریخ 13 تیر الی 16 تیر در محل نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.