خانه » خدمات » پروژه ها

پروژه های اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور

مزایای سامانه دامیار

پروژه سامانه دامیار

به منظور اجرائی نمودن طرح بهبود مدیریت دام در برنامه های توسعه کشور، بخش کشاورزی به عنوان محور فعالیت های اقتصادی تعیین گردیده است. دست یابی به این هدف جز از طریق برنامه ریزی کارشناسی و جلب مشارکت مردمی با ایجاد و توسعه تشکل های تعاونی ، ممکن نخواهد بود. لذا با توجه به این ضرورت بحث تشکیل اتحادیه ها از طریق اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بعنوان بازوی قدرتمند اجرایی ، اتحادیه سراسری صنعت دامپروری همگام کشور در سال 1384 تشکیل شد.

ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی

با شرکت در دوره های آموزشی اتحادیه صنعت دامپروران همگام آینده بهتری برای خود بسازید.