در حال بارگذاری ...

برگزاری اولین جلسه کارگروه ساماندهی مأمورین تلقیح مصنوعی دام

اولین جلسه ساماندهی مأمورین تلقیح مصنوعی دام استان اذربایجان شرقی در تاریخ 1402/01/09 در محل مرکز اصلاح نژاد دام شمال غرب و غرب کشور با حضور مسئولین جهاد کشاورزی و اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور و تعدادی از مأمورین تلقیح مصنوعی دام استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.

در این جلسه بیان گردید که اجرای طرح به صورت پایلوت در استان آذربایجان شرقی آغاز گردد. هدف از این طرح، بهره گیری بیشتر از پتانسیل مأمورین تلقیح مصنوعی دام و تخصص آنها و همچنین دولت و اتحادیه ها در طرح بهبود مدیریت دام و به دنبال آن ارتقای سطح شغلی و پیگیری تسهیل نمودن مشکلات از جمله مشکلات صنفی و در نهایت استفاده از پتانسیل مأمورین و تخصص مأمورین تلقیح در طرح بهبود مدیریت دام می باشد.

اولین جلسه ساماندهی مأمورین تلقیح مصنوعی دام