خانه » شرح وظایف مراکز بهبود مدیریت دام

شرح وظایف مراکز بهبود مدیریت دام

 • شناسایی و ثبت نام دامداران واجد شرایط دریافت خدمات بهبود مدیریت در منطقه فعالیت
 • برگزاری کلاسهای آموزشی و توجیهی برای دامداران متقاضی

 • تهیه آمار دام به تفکیک نوع دام و منطقه

 • ورود اطلاعات جمع آوری شده به سامانه دامپروری همگام و سپس سامانه جامع دام مرکز اصلاح نژاد دام کشور

 • آموزش بر اساس نیازهای آموزشی دامداران منطقه در زمینه‌های تغذیه ،تولید مثل و اصلاح نژاد ، پیشگیری و بهداشت ،
  پرورش و جایگاه، اقتصاد دامپروری و مدیریت مزرعه

 • ثبت مشخصات و هویتگذاری دامهای تحت پوشش بر اساس آییننامههای مرکز اصلاح نژاد دام کشور

 • انجام کلیه فعالیتهای مربوط به رکوردگیری، انتقال نمونهها به آزمایشگاه و آزمایش نمونههای شیر بر اساس آییننامههای مرکز اصلاح نژاد دام کشور

 • تهیه دادههای تغذیهای مرتبط با بهبود مدیریت دام ( نوع جیره، مقدار مصرف خوراک و …) بر اساس آییننامههای مرکز اصلاح نژاد دام کشور

 • انجام کلیه فعالیتهای مربوط به ارزیابی تیپ مرتبط با بهبود مدیریت دام بر اساس آییننامههای مرکز اصلاح نژاد دام کشور

 • انجام عملیات تلقیح مصنوعی در منطقه همسو با سیاستهای بهنژادی مرکز اصلاح نژاد دام کشور

 • ارائه خدمات مشاورهای به دامداران بر اساس دادههای جمعآوری شده در طرح بهبود مدیریت دام؛ در زمینههای

  • تغذیه
  • اصلاح نژاد
  • پیشگیری و بهداشت
  • جایگاه دام
  • تولید مثل
  • اقتصاد دامپروری
  • حذف دام
 • پاسخگویی به نیاز دامداران مراجعه کننده به مرکز در زمینه مشاوره و آموزش

 • اجرای طرحهای بهنژادی ابلاغی از طرف امور دام سازمان جهاد کشاورزی استانها

در حال بارگذاری ...
شرح وظایف مرکز بهبود مدیریت دام

برای دریافت pdf شرح وظایف مراکز بهبود مدیریت دام روی لینک زیر کلیک کنید.

شرح وظایف مراکز بهبود مدیریت دام