معرفی اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه صنعت دامپروران همگام
جواد آزاد

مدیر عامل هیئت مدیره

اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور

رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور
الهیار ولی زاده

رئیس هیئت مدیره

نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی صنعت دامپروری استان مازندران

نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور
احسان اله سمائی

نایب رئیس هیئت مدیره

نماینده اتحادیه امین صنعت دامپروری استان مرکزی

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنعت دامپروران همگام
رضا طباطبایی عمید

عضو هیئت مدیره

نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی دامداران استان سمنان

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنعت دامپروران همگام
علیرضا نوروزی

عضو هیئت مدیره

نماینده اتحادیه شرکت تعاونیهای گاوداران و اسبداران استان گلستان

محمد خلیلی

علی البدل هیئت مدیره

نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی دامداران استان کرمان

محمد رستمی

علی البدل هیئت مدیره

نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری استان همدان

سید محمدعلی شاه امیری

علی البدل هیئت مدیره

نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری استان فارس