اعضای هیئت بازرسی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور

بازرس اصلی اتحادیه
میکائیل فتحی

بازرس اصلی اتحادیه

نماینده اتحادیه دامداران موفق صنعت شیروان چرداول استان ایلام

طاهر شادبهر

بازرس اصلی اتحادیه

نماینده اتحادیه تعاونیهای دامداران استان چهارمحال و بختیاری

صیاد شقاقی

بازرس اصلی اتحادیه

نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی صنعت دامپروری و کشاورزی متحد استان قزوین

امین میش مست هراتی

بازرس علی البدل اتحادیه

نماینده اتحادیه تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی