ارغوان مصطفی نژاد

معاونت اداری مالی

سودابه حسین آبادی

معاونت بازرگانی

آرام حیدرپور

معاونت فنی

جواد رضانژاد

مسئول فنی و دامپزشک ایستگاه اصلاح نژاد دام و ژنتیک شمالغرب و غرب

علی سرابی

مدیر تولید ایستگاه اصلاح نژاد دام و ژنتیک شمالغرب و غرب

طاهره حسین آبادی

قائم مقام اتحادیه

ناهید احمدی

دبیرخانه اتحادیه