معرفی مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور

در حال بارگذاری ...
جواد آزادمدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تجارب کاری

 • مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور از سال 1393
 • هیئت مدیره اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور
 • رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنعت دامپروری استان اصفهان از سال 1393
 • مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری استان اصفهان
 • رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون کشور
 • نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران
 • نماینده اتاق تعاون ایران در وزارت جهاد کشاورزی در امور دام
 • ریاست ایستگاه اصلاح نژاد و تولید مواد ژنتیکی دام شمال غرب و غرب کشور
 • مشاور ریاست سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور در امور دام روستایی
 • عضو کارگروه سیاستگزاری دام سنگین مرکز اصلاح نژاد دام کشور
 • عضو کارگروه میز صادرات دام وزارت جهاد کشاورزی
 • نماینده استان اصفهان در کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون کشور
 • مدیر عامل شرکت تعاونی تولیدی کشت و دام ثمره دشت اصفهان
 • هیئت مدیره شرکت تعاونی دامداران صنعتی اصفهان
 • بازرس شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 • مؤسس و مسئول خانه کشاورز استان اصفهان
 • هیئت مدیره مؤسسه دانش بنیان طب الصادق(ع)
 • مجری طرح ارتقاءبهره وری دامداری های استان اصفهان
 • نماینده اتاق تعاون اصفهان در کارگروه تخصصی امور اقتصادی استانداری اصفهان
 • مدیر مسئول فصلنامه دام و صنعت کشاورزی

تحصیلات دانشگاهی

 • دریافت مدرک کارشناس کشاورزی از دانشگاه آزاد اصفهان
 • دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت