توضیحات

دستکش تلقیح مصنوعی دامپزشکی، جهت معاینه دام بزرگ، توسط دامپزشک استفاده می شود.

از دیگر مزایای منحصر به فرد آن امکان تغییر طول و قطر آستین قبل از استفاده توسط کاربر میباشد. بسته بندی دستکش 100 عددی می باشد.