خانه » خدمات » معرفی دوره های آموزشی

معرفی دوره های آموزشی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور

آموزش های لازم برای طرح بهبود مدیریت دامداری ها

 

اولین جلسه ساماندهی مأمورین تلقیح مصنوعی دام

آموزش یکی از راکان توسعه پایدار و همه جانبه در هر جامعه ای است. آموزش مناسب می تواند، توسعه صنعت دامپروری کشور را تسریع کندو به ثمر نشستن همه سرمایه گذاری ها و تلاش های انجام گرفته طی دهه های گذشته کمک کند.

طرح بهبود مدیریت دام در حقیقت یک فرآیند مستمر واکاوی و پژوهش برای یافتن مسائل و مشکلات و گلوگاه هاست. اما به محض مشخص شدن گلوگاه ها،تنها راه برطرف کردن مسائل و مشکلات، آموزش است.

در حقیقت مدیریت بهبود دام خود ترکیبی از پژوهش یعنی تولید دانش و انتقال دانش یعنی آموزش و ترویج است. این آموزش است که چرخه خلق اطلاعات و دانش کاربردی تصمیم گرا از داده های دامداری ها را با انتقال دانش به دامداران و کاربست آنها در دامپروری کامل می کند و ضمن ارائه بازخورد به دامداران تحت پوشش زمینه بهبود بهره وری تولید را فراهم می کند. در واقع بدون تحقق آموزش کاربردی و مبتنی بر «مسأله» و «نیاز» واقعی دامدار، طرح «بهبود مدیریت دام» هیچ گاه به هدف واقعی خود نخواهد رسید.

بنابراین یکی از خدمات و کارکردهای اصلی «مراکز بهبود مدیریت دام» ارائه آموزش های ترویجی به دامدارارن تحت پوشش است. از این رو، در طرح بهبود مدیریت دام، «اتحادیه سراسری صنعت دامپروری» با بهره گیری از کارشناسان برجسته صنعت دامپروری، کارگروهی برای تدوین برنامه آموزشی مورد نیاز برای کارشناسان و همچنین بهره برداران مشارکت کننده در «طرح بهبود مدیریت دام » تشکیل داده و دوره های آموزشی لازم را برای این منظور طراحی نموده است.

این دوره ها در فاز اول برنامه آموزش برای کارشناسان، کاردان ها و دست اندرکاران مراکز بهبود مدیریت دام، اجرا خواهد شد تا توان علمی و مهارتی و نگرش آنان برای آموزش به روستائیان و کار در زمینه دام روستایی و نیمه صنعتی بهبود یابد. همچنین در گام بعدی، این دوره ها با محتوایی متفاوت و با شیوه و بیانی ساده تر برای بهره برداران ارائه خواهد شد.

عنوان این دوره ها به شرح زیر است:

 • پودمان های آموزشی تولید مثل
 • پودمان های آموزشی پرورش دام
 • پودمان های آموزشی زراعت
 • پودمان های آموزشی ساختمان و تأسیسات

دوره‌های آموزشی

اهداف اتحادیه صنعت دامپروران همگام کشور

لیست دوره آموزشی کاربردی ویژه کارشناسان

 • مبانی پرورش گاو اصیل صنعتی
 • مبانی پرورش گاو روستایی بومی و آمیخته
 • پرورش شتر شیری نیمه صنعتی
 • مبانی پرورش شتر داشتی
 • مبانی پرورش شتر پرواری برای تولید گوشت قرمز
 • مبانی پرورش گاومیش(داشتی و گوشتی)
 • اصول پیشگیری و بهداشت در دام های سبک و سنگین
 • مبانی پرورش گوسفند داشتی
 • مبانی پرورش بز شیری به روش نیمه صنعتی و صنعتی
 • مبانی پرورش بز داشتی
 • مبانی پرواربندی کاربردی گوسفند و بز
 • تولید الیاف و مکانیزاسون الیاف چینی
 • مدیریت دام و مرتع
 • ساختمان و تأسیسات دامپروری
 • مدیریت تولید مثل و مامائی در انواع دام
 • آموزش تلقیح مصنوعی در گاو
 • آموزش تلقیح مصنوعی در گاومیش
 • آموزش تلقیح مصنوعی در گوسفند
 • آموزش تلقیح مصنوعی در بز
 • کاشت، داشت و برداشت انواع نباتات علوفه ای

لیست دوره آموزشی ویژه بهره برداران

 • مبانی پرورش گاو اصیل صنعتی
 • مبانی پرورش گاو روستایی بومی و آمیخته
 • پرورش شتر شیری نیمه صنعتی
 • مبانی پرورش شتر داشتی
 • مبانی پرورش شتر پرواری برای تولید گوشت قرمز
 • مبانی پرورش گاومیش (داشتی و گوشتی)
 • اصول پیشگیری و بهداشت در دام های سبک و سنگین
 • مبانی پرورش گوسفند داشتی
 • پرورش بز نیمه صنعتی و صنعتی شیری
 • مبانی پرورش بز داشتی
 • مبانی پرواربندی کاربردی گوسفند و بز
 • تولید الیاف و مکانیزاسون الیاف چینی
 • مدیریت دام و مرتع
 • ساختمان و تأسیسات دامپروری
 • کاشت، داشت و برداشت انواع نباتات علوفه ای

ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی

با آموزشهای کاربردی آوادا، بهترین‌ها رو برای خودتون بسازید.