اتحادیه صنعت دامپروران همگام کشور

معرفی  اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور

انگیزه سازماندهی

تجمیع و ایجاد هماهنگی بین عملکرد اعضای تشکل های دامپروری در سطح کشور

در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اســـــلامی ایران افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، مورد تاکید قرار گرفته و به منظوراجرائی نمودن این هدف راهبردی در برنامه های توسعه کشور، بخش کشاورزی به عنوان محور فعالیت های اقتصادی تعیین گردیده است. لذا در راستای هماهنگی بین تشکل های دامپروری استانها، اتحادیه سراسری صنعت دامپــــروران همگام کشور در تاریخ 1390/05/02 توسط وزارت تعاون تشکیل شد و مأمور به نظارت و هماهنگی بین تشکلها در جهت ترویج فرهنگ تعاون و تقویت اتحادیه های استانی عضو گردید.

مرکز اصلاح نژاد دام و تولید مواد ژنتیکی

شمالغرب و غرب کشور

فروشگاه

عرضه محصولات اتحادیه

طرح DHI

مرکز مدیریت بهبود گله های گاو شیری

ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی

با آموزشهای کاربردی ما، بهترین‌ها رو برای خودتون بسازید.