توضیحات

اولین اسفنج واژینال حاوی پروژسترون در ایران

اسفنج کاشتنی مخصوص ام های سبک (گوسفند و بز و …)

در میش و بز ماده همزمانی چرخه فحلی و ایجاد فحلی: اسفنج کاشتنی اگر به همراه eCG استفاده شود. باعث ایجاد و همزمان نمودن فعالیت سیکلیک طی دوره آنستروس می گردد. هدف استفاده از این اسفنج ایجاد شرایط یکسان از نظر فعالیت جنسی در تمام حیوانات ماده گله می باشد به طوری که باعث ایجاد فاز لونتال می شود.